2022 Christmas Message from Bishop Dewane

Here is the 2022 Christmas Message from Bishop Frank J. Dewane offered below in English, Spanish and Creole.

Merry Christmas!!

In this joyful Christmas Season, we celebrate the birth of Our Lord Jesus Christ into the world and into our lives.  Out of love for us, God, Our Father, sent to us his only Son, in the flesh, born in humble surroundings.

With his coming, Jesus brought each one of us redemption and the offer of salvation. This wonderful gift gives us joy, confident hope, and abiding peace in a world that needs healing.

Let us celebrate this gift in the true spirit of Christmas. Christ is the light that leads us out of the darkness.  Take the time to let the light of Christ shine in your life and the lives of those around you.

May the grace and peace of Our Savior remain with you and your family, today and always.

Have a Very Blessed and Merry Christmas!

+Frank J. Dewane

Bishop of the Diocese of

Venice in Florida

 

¡¡Feliz Navidad!!

En este alegre Tiempo de Navidad, celebramos el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en el mundo y en nuestras vidas. Por amor a nosotros, Dios, Nuestro Padre, nos envió a su Hijo único, en la carne, nacido en un ambiente humilde.

Con su venida, Jesús trajo a cada uno de nosotros la redención y la posibilidad de la salvación. Este maravilloso regalo nos da gozo, esperanza confiada y paz duradera en un mundo que necesita sanación.

Celebremos este regalo con el verdadero espíritu de la Navidad, permitiendo que Cristo llene nuestros corazones mientras compartimos su amor, alegría y paz entre nosotros y con todo el mundo.

Que la gracia y la paz de Nuestro Salvador permanezca con usted y su familia, hoy y siempre.

¡Que tengan una muy Bendecida y Feliz Navidad!

+ Frank J. Dewane

Obispo de la Diócesis de

Venice en Florida

 

Jwaye Noel,

Nan sezon Nwèl la ak kè kontan sa a, nou selebre nesans Jezikri, Seyè nou an, nan mond lan ak nan lavi nou. Nan lanmou pou nou, Bondye, Papa nou, te voye sèl Pitit li a ban nou, nan kò a, ki fèt nan yon anviwonman enb.

Avèk vini-l nan, Jezi te pote redanmsyon ak sali  pou nou chak. Gwo bèl kado sa-a ba nou lajwa, lespwa konfyans, ak lapè nan yon monnd ki bezwen gerizon.

Se pou nou selebre kado sa a nan vrè lespri Nwèl la,se pou kite Kris la ranpli kè nou pandan n ap pataje lanmou li, lajwa, ak lapè youn ak lòt ak lemonn antye.

Se pou favè ak lapè Sovè nou an rete avèk ou menm, ak fanmi ou, jodi a e toujou.

Pase yon Jwaye Nwèl ak anpil benediksyon !

+ Frank J. Dewane

Monseigneur Evèque du Diocèse de

Venice, Florida

Christmas message from Bishop Dewane

Below, please find the Christmas message from Bishop Frank J. Dewane in English, Spanish and Creole:

Merry Christmas to the Faithful of the Diocese of Venice.

Indeed, it is encouraging to affirm the Birth of Our Savior Jesus Christ as a sign of joy and hope in the midst of the challenges in today’s world.

Allow the wonderment brought about by His Incarnation, the birth of Jesus in a manger, to fill your hearts and minds with comfort, peace and joy bringing warmth and assurance to all. It is my prayer that this will be especially true for the sick, elderly, the lonely, vulnerable and those who have lost a loved one. Please join me in this prayer.

Like the Blessed Mother and St. Joseph, we face struggles and uncertainties. However, the Light of the World has come! Christ extends His light to us all and asks that we in turn extend that light to others. Pope Francis urges all the Faithful to recall the true meaning of Christmas — the Birth of Jesus — and lend a hand to the neediest. “There’s no pandemic, there’s no crisis that can extinguish this light.” Christ is the light.

It is humbling to ponder the Birth of Jesus designed by God to show the world a Creator’s love for us all and to light the way that directs us. Have a Merry Christmas and Blessed New Year!!

+ Frank J. Dewane

Bishop of the Diocese of

Venice in Florida

 

Feliz navidad a los fieles de la diócesis de Venice.

En verdad, es alentador afirmar que el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo es un signo de gozo y esperanza en medio de los desafíos del mundo de hoy.

Permitan que el asombro provocado por su Encarnación, el nacimiento de Jesús en un pesebre, llene sus corazones y mentes de consuelo, paz y alegría, trayendo calidez y seguridad a todos. Ruego que esto sea especialmente así para los enfermos, los ancianos, los que estén solos, los vulnerables y los que han perdido a un ser querido. Por favor, únanse a mí en esta oración.

Al igual que la Santísima Virgen y San José, nos enfrentamos a luchas e incertidumbres. Sin embargo, ¡la Luz del Mundo ha llegado! Cristo nos extiende su luz a todos y nos pide que, a su vez, extendamos esa luz a los demás. El Papa Francisco insta a todos los fieles a recordar el verdadero significado de la Navidad —el nacimiento de Jesús— y a dar una mano a los más necesitados. “No hay pandemia, no hay crisis que pueda apagar esta luz”. Cristo es la luz.

Es consolador meditar en el nacimiento de Jesús planeado por Dios para mostrar al mundo el amor por todos nosotros de un Creador que ilumina nuestros caminos. ¡Que tengan una Feliz Navidad y un próspero año nuevo!

+Frank J. Dewane

Obispo de la Diócesis de

Venecia en Florida

 

Joye Nwel pou tout Fidel Dyosez Venice yo.

Sa vreman ankourajan pou pou nou afime  fet nésans Seye JeziKri kom siy la jwa ak lespwa nan mitan tout défi ke nap fè fas nan le monde jodia

Se poun kite emèveyman fet Inkanasyon a, Jezi ki fet kote yo gade bet la, ranpli Kè nou ak lespri nou , pou l ban nou kè kontan, lapè, la jwa, anpil chalè ak asirans.

Se lapriyè m tou pou tout swè sa yo ak ve sa yo,  touche moun ki malad, sa yo ki age yo, moun ki pou kont yo ak sa ki vinerab yo, e sa kap Kriye pou fanmiy yo ki mouri.

Mwen sipliye Nou pou Nou akonpaye m nan lapriyè sa.

Menm jan ak Manman Marie ak St. Joseph nou fè  fas ak anpil batay, ak anpil bagay nou pa konpran. Sepandan, nou wè limyè a klere! Kris la klere nou ak limyè li e Li mande n pou n klere lòt yo tou. Pape François mande tout fidèl pou raple yo de vrè  sansNwel la-Jezi ki fèt-e ki longe men l bay moun Ki plis nan bezwen yo. “Pa gen pandemi, pa gen Keizer Ki ka eten limyè Sa.”

Se yon privileg, men se ak anpil imilite Nou ka eseye konpran e viv nesans Jezi Jan Bondye desine l pou l montre le mond lanmou kreatè a pou nou tout e pou klere wout kap dirige Nou an Joyeux Noël et Bonne Année!

+Frank J. Dewane

Bishop nan dyosèz la nan

Venice nan Florid

 

X